خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

فصل اول رمان عروس استاد

رمان عروس استاد

ژانر:عاشقانه

پارت اول تا اخر انتهای صفحه

قسمتی از رمان:

روی صندلی لم دادم و مثل کارگاه به در کلاس خیره شدم . 

 

میخواستم ببینم این کیه که جای استاد حسامی اومده و نصف بچه های کلاس به و به چه چه قد و قامتشو میکنن .

 

یکی از علایقم این بود که بقیه رو با خاک یکسان کنم 

الان هم منتظر بودم استاد تازه وارد بیاد تا  اون غرورش و که بچه ها ازش تعریف میکردن و خورد کنم و ته دلم لذت کارم و ببرم .

 

یکی از پشت محکم زد رو شونم و گفت

_چته؟؟ غرق شدی؟ 

 

بدون این که برگردم گفتم:  

_خفه تا بلند نشدم… تمرکزمو بهم میریزی نمیتونم  حال این استاد جدید رو بگیرم .

 

آب و از لب و لوچه اش آویزون شد و گفت : 

_ترانه نمیدونی چی جیگریه عین این هنرپیشه ها میمونه مثل اون پسره چی بود اسمش؟ 

 

یکم به کله ی پوکش فشار آورد و با هیجان گفت: 

_آها کوزی… مثل اونه… حتی خوشتیپ تر از اون 

 

با چندش پسش زدم و گفتم

_جمع کن خودتو عقده ای پسر ندیده 

 

تا خواست حرف بزنه در کلاس و باز شد 

با دیدن مهرداد که با یه تیپ رسمی و کیف به دست اومد داخل رنگ از رخم پرید 

 

حق با فری بود زیادی از حد خوشتیپ شده بود 

اون وقت هایی که من میشناختمش خبری از این هیکل و قیافه نبود اما الان… 

 

با ترس از این که منو ببینه فوری رفتم زیر میز 

فری با دیدنم خندید و گفت:  

_چی شد پس افتادی؟ 

 

دستم و روی دماغم گذاشتم و گفتم:  

_خفه احمق این مهرداده فکر کنم باید کل این واحد و بردارم تا چشمم به چشمش نیوفته 

 

با تعجب گفت

_میشناسیش؟ 

 

تا خواستم بگم من یه زمانی دوست دختر این استاد تازه وارد بودم صدای مهرداد بلند شد 

 

_اون جا چه خبره؟

 

 

هول شدم و تا خواستم بلند بشم سرم محکم خورد به میز .

انقدر دردم گرفت که مهرداد و فراموش کردم و یه ریز شروع به غر زدن کردم :

_اوف بر پدر سازنده ی دانشگاه لعنت که از روزی که من پامو گذاشتم توی این خراب شده یه روز خوش ندیدم 

 

صدای یواش فری و شنیدم 

_ترانه خفه شو کل کلاس ساکت شدن دارن غر غر های تورو گوش میدن .

 

با یاد آوری مهرداد یکی زدم تو سرم و گفتم: 

_فری یه جوری سرشو گرم کن نیاد این ور 

 

زیر لبی گفت:  

_دیگه دیره چون داره میاد 

 

قلبم اومد توی دهنم ، فوری کتابم و از روی میز برداشتم و گرفتم جلوی صورتم 

صدای قدم های مردونه ی مهرداد و پشت بندش عطر تلخش و حس کردم 

 

لبم و گاز گرفتم… دقیقا بالای سرم وایستاده بود. 

بدون عکس العمل منتظر موندم تا ببینم چطوری رسوا میشم تا این که صداش اومد:  

 

_خانم محترم شما اونجا چیکار میکنید ؟ 

 

خندم گرفت… یه زمانی عشقش بودم الان بهم گفت خانم محترم .

البته اون از کجا میخواست بدونه منم!  

 

در کمال پررویی و خونسردی بدون اینکه کتابو از جلوی صورتم کنار بدم گفتم

 

_دارم درس میخونم. 

 

حرصی گفت : 

 

_زیر میز جای درس خوندنه؟ 

 

مثل همیشه نتونستم جلوی زبونم و بگیرم: 

_پ ن پ روی میز جای درس خوندنه. 

 

از نفس های بلندش فهمیدم عصبانیش کردم 

بیشعور زد به سیم آخر و با یه حرکت کتاب و از دستم چنگ زد 

 

دهنم باز موند و مثل احمقها بهش خیره موندم .

مهرداد هم با دیدن من…

 

 

مهرداد هم با دیدن من بدون نفس کشیدن بهم خیره موند .

مطمئنم اونم مثل من متعجب شده .

حقم داره ، از دوران دبیرستان که دوست دخترش بودم تا الان زیادی تغییر کرده بودم. 

 

کل بچه های دانشگاه با تعجب به ما خیره شدن تا این که مهرداد به خودش اومد… اخمی کرد و با جدیت گفت 

_همه سرجاشون بشینن .

بعد بدون اینکه نگاهم کنه به سمت میزش رفت .

 

حالا که منو دید قصد داشتم اذیتش کنم اما جوری که نتونه حرفی بزنه 

برای همین دو دستم و زدم زیر چونم و بهش خیره موندم .

 

تمام دو ساعت کلاس و بی وقفه بهش نگاه کردم 

گاهی اوقات رشته ی کلام از دستش در می رفت .

 

گرمش میشد و کلافه دستی به یقه اش میکشید 

ریزریزکی می خندیدم و به صورت سرخ شده اش نگاه میکردم .

 

اما از حق نگذریم انقدر با جذبه بود که هیچ کس جرئت نفس کشیدن هم نداشت .

از اون بدتر دخترای کلاس بودن که به جای گوش دادن درس رسما با نگاهشون داشتن مهرداد و می خوردن

 

کلاس که تموم شد همه از جا بلند شدن و یکی یکی از کلاس رفتن بیرون .

منم کوله ام و برداشتم… داشتم با فری از کلاس بیرون میرفتم که صداش متوقفم کرد 

 

_خانم زند شما تشریف داشته باشید

 

 

مثل برق گرفته ها وایستادم .

کلاس خالی خالی بود 

مهرداد به سمتم اومد و در کلاس و بست 

چسبیدم به دیوار… با اخم نگاهم کرد و گفت:  

_پس بالاخره آدم به آدم رسید 

 

با تته پته گفتم: 

_چه آدمی؟؟؟ م… من اصلا تو رو نمیشناسم .

 

دستشو کنار سرم روی دیوار گذاشت و خمار گفت:  

_پسری که سال باهاش دوست بودی و بی هوا ترکش کردی و نمیشناسی؟؟

 

خیلی دروغ تابلویی گفتم… مثل خنگ ها پشت کلمو خاروندم و با تعجب ساختگی گفتم : 

_عه مهرداد تویی؟ .

 

پوزخندی زد و گفت:  

_خوب… تمام این سال ها دنبالت گشتم تا بپرسم چرا؟ 

باز هم با خنگی پرسیدم : 

_چی چرا؟ 

 

عصبانی داد کشید : 

_خودتو به اون راه نزن ترانه… من عاشقت بودم به خاطر تو روی خانواده ام وایستادم چرا یهو ول کردی و رفتی؟ 

 

از دادش مثل موش شدم. 

با دستش دو طرف صورتم و گرفت و توی صورتم غرید 

_حتی خونتم عوض کردی … چراشو نمیدونم ترانه اما بد تلافی میکنم ، استاد… بدجوری حال دانشجوی بی وفا شو میگیره حالا می بینی . . 

 

تا خواستم حرفی بزنم وحشیانه لب هاشو روی لب هام گذاشت .

با چشم های گرد شده به مهرداد عصبانی که چشم هاشو بسته بود نگاه کردم .

به چه حقی منو بوسید؟ 

با مشت به سینه اش کوبیدم که جری تر شد و با ولع بیشتری لب هام و به بازی گرفت .

کم کم داشتم به وسیله ی لب های داغش جون میدادم که صدای پایی که هر لحظه نزدیک تر میشد متوقفش کرد

 

 

 

بلافاصله ازش فاصله گرفتم… هر دو با نفس نفس به هم خیره شده بودیم که در کلاس باز شد و شیدا یکی از دخترای آویزون و رو مخ اومد تو .

 

با دیدن من و مهرداد با شک نگاهمون کرد و گفت 

_استاد باهاتون کار داشتم رفتم دفتر اساتید نبودید 

 

مهرداد با اخم جواب داد 

_سر کلاس هر سوالی دارید بپرسید من الان کار دارم باید برم .

 

رسما دختره رو قهوه ای کرد و از کلاس زد بیرون .

شیدا با حرص به من نگاه کرد و گفت:  

_همین اول کاری چشمت گیر کرد به استاد؟ لقمه گنده تر از دهنت بر نداشتی؟ 

 

مثل مگس پسش زدم و گفتم 

_برو کنار باد بیاد بابا .

بعد هم بدون اینکه آدم حسابش کنم از کلاس زدم بیرون 

خداروشکر کلاس آخرمون بود داشتم تند تند می رفتم که یزدان جلوی راهمو گرفت .

خوش تیپ ترین پسر کلاس که از شانس خوبم عاشق من شده بود و برای همین امثال شیدا با من لج افتادن 

اما مطمئنم با اومدن مهرداد همین اول کاری همه یزدان و فراموش کردن. 

با نگاه عاشقش بهم خیره شد و گفت 

_چه خبر ترانه؟ 

 

مثل لات ها جواب دادم 

_چه خبری میخواستی باشه؟ گشنمه اگه اجازه بدی میخوام برم خونه به درد دل این شکم بی صاحاب برسم .

 

لبخند زد و گفت

_من می رسونمت. 

از خدا خواسته میخواستم بگم باشه که کسی کنارم ایستاد. 

برگشتم و با دیدن مهرداد عصبانی دست و پام و جمع کردم 

چنان چشم غره ای به سمتم رفت که تا فیها خالدونم از ترس خاکستر شد و ناخودآگاه گفتم:  

_اومم…نه یزدان من خودم میرم. 

 

حرفمو زدم و مثل برق ازشون فاصله گرفتم اما انگار شروع بدبختیام بود چون نرسیده به در دانشگاه مهرداد با عصبانیت خم شد و در گوشم گفت:

_کوچه پشتی وایسا خودم میرسونمت

 

 

نذاشت اعتراض کنم و با قدم های مغرور و بلند به سمت ماشین آخرین سیستمش رفت و سوار شد. 

 

اون زمانی که با من دوست بود یه پسر دانشگاهی بود که فقط یه موتور داشت. منم یه دختر دبیرستانی ساده و احمق

 

با یاد اون روزا سری تکون دادم و از دانشگاه خارج شدم .

کوچه پشتی منتظرم بود اما نمیخواستم برم .

قرار نبود هر کاری که میگه انجام بدم… 

فوری به سمت خیابون رفتم و از شانس خوبم همون لحظه اتوبوس اومد. 

 

سوار شدم و خداروشکر کردم که مهرداد و قال گذاشتم .

چون اگه میومد و زندگیمونو می دید حتما مسخره ام میکرد… شایدم دیگه کاری به کارم نداشت .

 

بدبختیام و پشت سر ریختم و به پسری که خیره به من بود چشمک زدم .

خوش خوشانش شد و با پررویی برام بوس فرستاد 

 

با چندش صورتم و برگردوندم که مطمئنم حالش گرفته شد .

ایستگاه آخر خونه ی ما بود، پیاده شدم و همون لحظه اکبربشکه رو دیدم 

همیشه ی خدا سر کوچه مشغول خوردن بود و هیچ کاری نمی کرد جز این که آمار این و اون و بگیره .

 

به سمتش دویدم و داد زدم 

_بشکه به بابام سر زدی؟ 

با دهن پر گفت

_آره خوابیده. 

 

تند تند به سمت خونمون رفتم و کلید انداختم .

حق با بشکه بود بابام خوابیده. 

بابایی که یه روز پولدارترین مرد شهر بود حالا پول عمل خودش و نداره .

اما من جور میکنم .

به هر قیمتی که شده بابام و نجات میدم حتی اگه شده به قیمت فاحشگی

 

 

 

برای بابام غذا درست کردم و داروهاش و دادم و رفتم توی اتاقم 

روی تخته زوار در رفته ام نشستم و به این فکر کردم اگه بابام تا یه ماه دیگه عمل نشه اونو از دست میدم و تک و تنها میمونم .

 

فکرای بدی تو سرم بود .

میتونستم تحمل کنم؟ دخترونگی امو پیش کش آدمای هوس باز کنم تا بهم پول بدن؟ 

جز این راه دیگه ای به ذهنم نمی رسید. 

همه ی راه ها رو امتحان کردم اما جواب نداد. 

سرنوشت منم این بود ، اینکه تا آخر عمرم تنها بمونم. 

پارت ۱

پارت۲

پارت۳

پارت۴

پارت۵

پارت۶

پارت۷

پارت۸

پارت۹

پارت۱۰

پارت۱۱

پارت۱۲

پارت اخر

فصل دوم رمان عروس استاد در کانال تلگرام ما ایدی کانال ما shasttip@ رو در تلگرامتون کپی و پست کرده و وارد کانال شوید ویا مطمعن باشید که به تلگرام وصل هستید و روی بنر بالا کلیک کنید با سپاس

رمان-عروس-استاد
رمان-عروس-استاد

یک دیدگاه

  1. عاااالییییی بود ممنون، ببخشید میشه بهم بگین فصل سوم رو کجا میتونم بخونم؟؟؟؟؟ ♥️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.