خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۲۵

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید یعنی باور کنم حال و روز من براش مهمه و وقتی دیده اونطوری حالم بده بیخیالم شده ؟! آی دختره دیوونه اینا چین که بهشون فکر میکنی ؟! آخه تو برای نیما مهم باشی ؟؟ هه دیوونه شدی رفت شاید بخاطر اینکه دیده برخلاف حرفش حمام نرفتم …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۲۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید _آره حمام….چون نمیخوام بوی گندت شب بکشتم !! بوی گند من ؟؟! قبول داشتم تموم بدنم رو عرق برداشته و این چند وقتی که اینجا بودم حتی یه آیینه کوچیک هم دم دستم نبود تا نگاهی به خودم بندازم و ببینم توی چه وضعی هستم !! و …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۲۳

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید وقتی دید دارم حرصی و با حالت خاصی نگاهش میکنم خندید و گفت : _چیه مگه دروغ میگم ؟؟! با خشم به بیرون اشاره کردم و بلند گفتم : _بیرون !! دستاش رو به نشونه تسلیم بالا سرش برد و درحالیکه بیرون میرفت شنیدم زیرلب با تمسخر …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۲۲

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید به اجبار موهام که ژولیده توی هم گره خورده بودن رو کناری زدم و مشغول کار شدم ، شستن ظرفای کثیف و جمع کردن آشپزخونه ی بهم ریخته خیلی طول کشید طوری که دیگه از بس سر پا مونده بودم کمری برام نمونده بود ، آخرین ظرف …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۲۱

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید ” آیناز “ با کوبیده شدن در اتاق به خودم اومدم و نگاهم به اون سمت کشیده شد تازه انگار فهمیده باشم چه بلایی سر خودم آوردم برای ثانیه ای پشیمون شدم و نَم اشک به چشمام نشست و زیر لب زمزمه وار نالیدم : _نباید این …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۲۰

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید خداروشکر تماس قطع نشده بود چون طولی نکشید صدای جدیش تو گوشم پیچید : _چطور شده تو احوال مامان رو از من میپرسی ؟؟ لبامو بهم فشردم دست خودم نبود که باز داشتم عصبی میشدم ، آخه این حرفش یعنی چی ؟! عصبی توی گوشی گفتم : …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۹

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید تموم مدتی که توی جاده بودم فکرم درگیر این بود که چرا باید وقتی که اینقدر تشنه رابطه ام با وجود کاترین توی بغلم یکدفعه اینطوری سرد بشم که تموم حس و حالم بپره!! میدونستم منشا این واکنش بدنم کسی نیست جز آیناز اون دختری که الان …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۸

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید همین که دهن باز کردم چیزی بگم دستش روی یقه پیراهنم نشست و به سمت خودش داخل خونه کشیدم و تا بخوام به خودم بیام لبهاش بودن که روی لبهای نیمه بازم نشستن و به شدت شروع کرد به بوسیدنم چند ثانیه اول ب‍ُهت زده بودم ولی …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۷

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید اگه میدونست من تا چه حد بیقرارشم اینطوری ازم دوری نمیکرد ، یعنی با این رفتارام نمیفهمید توی چه حال بدی دست و پا میزنم ؟! هر چند حقم داشت از کسی که بهش تجا…وز کرده نفرت داشته باشه نفرت ؟! یعنی ازم بیزاره و به زور …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۱۶

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید لبم رو با حرص زیر دندون فشردم که طعم تلخ خون توی دهنم پیچید لعنتی گند زده بودم ولی برای اینکه خودم رو تابلو نکنم بی تفاوت گفتم : _خوب که چی ؟؟ توی صورتم پرتش کرد و عصبی گفت : _که چی ؟؟ زود باش بگو …

توضیحات بیشتر »