خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۰۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید فشار دستاش هر لحظه دور گردنم بیشتر میشد برای ثانیه ای جلوی چشمام سیاهی رفت و نزدیک بود تصادف کنم که به سختی ماشین رو کنترل کردم با یه دستم فرمون رو گرفتم و با دست آزادم سعی کردم دستاش رو پس بزنم ولی بی فایده بود …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۰۳

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید لبهای از سرما کبود شده اش رو به زور تکونی داد و با بهت لب زد : _ت….و ؟! بی اهمیت به حرفش انگار توی بهت فرو رفته باشم توی سکوت خیره صورت آرایش کرده اش شدم تا حالا ندیده بودم آرایش کنه و همیشه عادت داشتم …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۰۲

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید   تازه داشتم بعد مدت ها از نزدیک میدیدمش با اون لباس و سروضع به قدری خوشکل و توی چشم شده بود که تقریبا هر مردی از کنارش میگذشت نگاه دقیقی به سر تا پاش مینداخت با هر نگاهی که روش میفتاد دستم بیشتر مشت میشد و …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۰۱

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید بی توجه به حرفم شیشه مشروب رو سر کشیده و وقتی دید دارم کلافه نگاهش میکنم با حال سرخوشی خطاب بهم گفت : _کجا ؟؟ تازه که سر شبه پووووف کلافه ای کشیدم تو دردسر جدیدی افتاده بودم حالا باید با جورجی که داشت کم کم مست …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۱۰۰

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید با دیدن نگاه خیره جورج که همراه با لبخندی گوشه لبش نگاه ازم نمیگرفت دستپاچه لبامو بهم بفشردم و صاف نشستم با دستمالی گوشه لبش رو تمیز کرد و یکدفعه بی هیچ مقدمه ای گفت : _ برات یه پیشنهاد دارم !! کنجکاو پرسیدم : _چه پیشنهادی …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۹۹

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید به سمتم برگشت و با تعجب گفت : _چیه ؟؟ شونه ای بالا انداختم _هیچی معلوم بود باور نکرده سرش رو تکونی داد و با خنده زیرلب گفت : _نوبت ما هم میرسه شیطون !! دستی به موهام کشیدم و با گونه های سرخ شده از خجالت …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۹۸

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید ریز خندیدم و گُل رو از دستش گرفتم و درحالیکه ازش فاصله میگرفتم گفتم : _ممنونم …برم کیفم رو بیارم بیام و بدون اینکه منتظر پاسخی از جانبش باشم عقب گرد کردم و وارد اتاقم شدم در رو بستم و بهش تکیه زدم اوووف خدایا چرا اینطوری …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۹۷

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید نفسم رو آه مانند بیرون فرستادم و درحالیکه پشت پنجره قدی اتاقم به بیرون خیره شده بودم به این فکر میکردم که این روز تعطیل که حتی شرکت هم نمیرفتم باید چیکار کنم تموم این تنهایی ها و بی کسی هام باعث شده بود روز به روز …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۹۶

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید _مگه میشه با دیدن همچین فرشته ای بد باشم ؟؟ از خجالت لپام قرمز شد ، سرم رو پایین انداختم و لبمو گاز گرفتم که انگشتش روی لبم نشست و از حصار دندونام آزادش کرد _نکن دختر میدونی که دل من بی جنبه اس !! ریز خندیدم …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۹۵

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید چون قبلا ‌پیشش وقت گرفته بودم دیگه مشکلی نداشتم پس تا رسیدم بی معطلی روی صندلی نشستم و خودم رو به دست آرایشگر سپردم ازش خواستم به کل تغییرم بده اونم سری تکون داد و با اطمینان خطاب بهم گفت : _نگران نباش فقط خودت رو بسپار …

توضیحات بیشتر »