خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان عشق ممنوعه استاد

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۹۲

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید تموم حس هایی خوبی که داشتم از سرم پرید و گیج نگاهی بهش انداختم که عصبی چشماش روی هم فشرد و خشن زیرلب زمزمه کرد : _لعنت بهت آریا !!! پوووف بازم اون لعنتی ؟! پس بخاطر اینکه اون بهم دست زده اینطوری شده …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۹۱

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید _هیچ دیگه میلی ندارم اخماش توی هم رفت و جدی گفت : _اصلا و ابدا…..باید بخوری مگه دست خودته سرمو پایین انداختم و با خجالت نگاه ازش دزدیدم که وسایل دستش روی پاتختی کنارش گذاشت و دستش زیر چونه ام نشست سرمو بالا گرفت …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۹۰

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید از اینکه آراد من رو توی این وضعیت خفت بار دیده بود بی اختیار توی خودم جمع شدم و از زور خجالت و شرم حتی نفس کشیدنم یادم رفته بود خدایا چرا باید من رو توی این حال رقت بار و اینطوری برهنه ببینه …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸۹

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید حس میکردم سرم سنگین شده ولی باید به هر جون کندنی که بود قبل از اینکه بهم تجاوز میکرد و بکار..تم رو میگرفت خودم رو نجات میدادم ، وحشت زده از اینکه جایی رو نمیدیدم تکونی به خودم دادم و با گریه جیغ زدم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸۸

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید یقه ام رو با یه حرکت از وسط جر داد و آنچنان سیلی محکمی به سی…نه ام کوبید که داد بلندی از درد کشیدم _میخوای درد نکشی پس صدات رو ببر !! _من کاری نکردم ولم کن روانی فکم رو توی دستش فشرد و …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸۷

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید دست به سینه با اخم رو ازش برگردوندم تا زمانی که به خونه برسیم یک ریز حرف زد و بخاطر لباس زیر…ایی که خریده بود سر به سرم گذاشت و منم همینطوری الکی حرص میخوردم و یه جورایی آخراش دوست داشتم سر از تنش …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸۶

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید دستپاچه از این که سر مچش رو گرفتم دستاش رو به اطراف تکونی داد و گفت : _هااااا چیه ؟! _با این سنت نمیدونی نباید فال گوش وایسی ؟! پشت چشمی برام نازک کرد _کی گفته من فال گوش وایسادم توهم زدی بابا با …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸۵

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید ولی به خاطر نرده ها و محافظ های بلند روی دیوار هیچ راهی برای ورود به خونه نبود کلافه نیم نگاهی به داخل حیاط انداختم و پایین اومدم نمیدونستم باید چیکار کنم و اینطوری هم که پیدا بود آراد خونه نبود با یادآوری گوشیم …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸۴

رمان عشق ممنوعه استاد جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید _فکر کردی تو هزار سوراخ موش قایم بشی نمیتونم پیدات کنم ؟! عزیز دستام لرزید نه از این متن بلکه از اسم عزیزی بود که آخر پیام سیو شده بود پس اون دفعه که دیده بودمش اشتباه نکرده و توهم نزده بودم واقعا خودش …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت۸۳

توجه: زمان پارت گذاری رمان های آنلاین هر هفته روز جمعه میباشد   جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید ” نازلی “ با عجله سوار ماشین شدم که آرادم سوار شد و پشت فرمون نشست ولی هنوز دستش به سمت چرخوندن سوییچ نرفته بود که با لحنی نامطمعنی پرسیدم : _مطمعنی میخوای برگردی خونه …

توضیحات بیشتر »