خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان تدریس عاشقانه پارت۷

رمان تدریس عاشقانه

زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید

جا خوردم… کلافه دستی پشت گردنش کشید و گفت
_من دارم دیوونه میشم.مگه میشه همچین چیزی؟به همین راحتی با آینده ی دوتامون بازی کردن این چه طرز فکریه؟چون یه شب خونه ی من خوابیدی یعنی من…
وسط حرفش پریدم
_هزار بار اینو گفتی خوب حالا که این فکر و کردن. دندون روی جیگر بذار آبا از آسیاب بیوفته ببین آرمان… من حتی اگه دکتر هم برم باز بابابزرگ این نامزدی رو بهم نمیزنه چون همه جا جار زدن… محاله آبروی خودشو ببره.
یه تای ابروش بالا پرید و گفت
_یعنی میگی ما…
با چشم غره گفتم
_فقط میگم دندون رو جیگر بذار باید یه کاری کنیم خودشون نامزدی رو بهم بزنن.
_مثلا؟
فکر کردم و گفتم
_اومممم مثلا تو معتاد باشی، یا منو بزنی… یا چه میدونم..
پقی زد زیر خنده که با چشم غره گفتم
_جدیم من.
روی مبل لم داد و گفت
_خوب میخوای الان سیاه و کبودت کنم؟
دستمو به کمرم زدم و گفتم
_چه غلطا…
لبخند محوی زد و گفت
_بیا بشین.
بی مخالفت کنارش نشستم که گفت
_ببین سوگل تو بیست سالته اما من نزدیک سی سالمه…بهتر نیست به جای نقش بازی کردن بگیم چیزی بین ما نبوده؟
خدایا من به این بشر زبون نفهم چه طور بفهمونم؟
نگام کرد و گفت
_تو یه چیزی و از همه مخفی میکنی؟نه؟

جا خوردم.انقدر تابلو بود یعنی؟
با لبخند مصنوعی گفتم
_نه آخه چیو میخوام مخفی کنم؟
با لحن محکمی گفت
_امیدوارم این طور باشه، چون اگه بفهمم داری از این شرایط سواستفاده میکنی خیلی برات گرون تموم می‌شه.
خیره نگاهش کردم.
لحنش زیادی جدی بود.نگاهی به ساعت انداخت و گفت
_من یه قرار کاری دارم که باید برم.
شکاک پرسیدم
_این موقع شب و قرار کاری؟
خندید و نگام روی خندش مات موند.
_حالا زیادم کاری نیست. به هر حال باید برم از زن دایی عذر خواهی کن بگو کاری براش پیش اومد.
تا خواست بلند بشه دستشو گرفتم و بی اختیار گفتم
_میشه نری؟
خودمم از سوالم متعجب شدم چه برسه به اون.
موشکافانه نگام کرد و گفت
_چرا؟
_اممم آخه… چیزه… من… من حوصلم سر رفته!بمون اذیتت کنم دلم باز بشه.
سرشو جلو آورد و گفت
_اینکه تو اذیتم کنی خوبه اما مردا اولویت بالا تری دارن.
لب هام آویزون شد و گفتم
_باشه برو.
نگاهی به قیافه ی داغونم انداخت و نشست و گفت
_نمیرم!
چشمام برق زد اما به روی خودم نیاوردم. کتش رو از تنش در آورد و روی کاناپه دراز کشید.
داشتم نگاهش میکردم که مچ دستمو گرفت و تو اون یه ذره جا منم کنار خودش انداخت.
با صدای گرفته ای گفت
_فقط وول نخور… خوابیدن من الان به نفع همست.
ریز خندیدم و نگاهش کردم. با شیطنت گفتم
_از اینکه نمیری خونه ی دوست دخترت حالت خراب شد؟
سر شو پایین آورد و نگاهشو بهم دوخت که باز گفتم
_تو آمریکا همیشه اینجوریه؟یعنی میخوام بگم…
_آره… اون جا دختر یا پسر باکره ای نیست یعنی این مسئله برای ازدواج اصلا مهم نیست.
_پس برای تو هم مهم نیست.
نگاهم کرد و جدیت گفت
_اگه مهم نبود همون جا ازدواج میکردم. درسته سالهاست آمریکام اما من ایرانیم..
لبخند روی لبم ماسید. سر تکون دادم و خواستم بلند بشم که محکم تر گرفتتم و گفت
_شاید شوهر آیندت از اینکه این لحظه بغل منی ناراحت بشه.چیزی بهش نگو!
سر تکون دادم.نگاه خمارش از چشمام سر خورد پایین و آروم گفت
_از اینم چیزی بهش نگو.
تا خواستم بپرسم چی؟نفسم بند اومد و چشمام گرد شد.
نه… نه.. نه…محال بود… محال بود اجازه بدم یه بار دیگه.
چنان سرمو عقب کشیدم که لب هاش از لب هام جدا شد و خودمم از مبل افتادم پایین

با چشم های گرد شده نگاهم کرد.
سریع از جام بلند شدم و برق گرفته به سمت در دویدم.
صدام زد و لحظه ای بعد بازوم رو گرفت و گفت
_ناراحتت کردم؟معذرت میخوام فکر نمیکردم با یه بوسه…
در حالی که صدام میلرزید گفتم
_قول بده بهم…
اخم ریزی کرد و گفت
_چه قولی؟
_که دیگه هیچ وقت منو نبوسی…
از حرفم جا خورد. با مکث گفت
_باشه ولی چرا؟
حالا بیا به این بشر بفهمون…شاید اصلا از تف تفی شدن لبام بدم میاد!
خیره نگاهش کردم که بازومو ول کرد و گفت
_یه دقیقه بشین.
یه قدم عقب رفتم و گفتم
_باید برم… سفره رو آماده کنم.
میدونم میخواست یه چیزی بگه اما مهلت ندادم و زدم بیرون
صورتم داغ کرده بود.. دستمو روی لبم گذاشتم.
عوضی از طرفی میگه تو مثل خواهرمی از طرفی میبوسه. واقعا که این خارجی ها شرم ندارن.. کافرا.
* * * * *
بشکنی جلوی آینه زدم و همون طور که قر میدادم خوندم:
_واااای چه قدر خوشگلم من… آخ ببین بدنمو،کمرم و،همه جامو…
رژیم رو تمدید کردم و گفتم
_خوشگل ترین دختر دانشگاهی… هیچکی به گرد پاتم نمیرسه.
مانتو مو پوشیدم و ادامه دادم
_میدونی چیه آینه جونم تو آینه خوشبختی هستی چون توی اتاق خوشگل ترین دختر شهری… هزار ماشالا چه چشایی دارم.
بلند داد زدم
_مامان اسپند برام دود کن!
به جای مامان صدای مردونه ای از جا پروندتم…
_فکر نکنم کسی غیر از خودت چشمت بزنه.
متعجب گفتم
_تو اینجا چی کار میکنی؟
با لبخند تمسخر آمیزی گفت
_اومدم دنبالت.تا بعد از کلاس هم بریم خرید عروسی، نامزد عزیزم

اومد داخل و در اتاقو بست،گفت
_با دایی حرف زدم.
رنگ از رخم پرید و گفتم
_چی گفتی؟
_همه چیو…همه ی حقیقتو هم به بابابزرگ گفتم هم به دایی!
بفرما سوگل خوابیده بودی خبر نداشتی گاوت زایید اونم چهار قلو!
با تته پته گفتم
_چ… چی گفتن؟
نفسش و فوت کرد و گفت
_باور نکردن.
ته دلم نفس آسوده ای کشیدم.
_واسه همینم جنابعالی امروز با من میای و گواهی سلامتت رو میگیری.
خدایا هر کی به ما میرسه گواهی سلامت میخواد.آخه اینم شد زندگی؟
اخمام و در هم کشیدم و گفتم
_انقدر به در و دیوار نزن. من بهم میزنم نامزدیو…یه کاری میکنم همه بفهمن ما به درد هم نمیخوریم.
_چیکار مثلا؟
متفکر گفتم
_اممم… خوب مثلا… وانمود میکنیم تو معتادی… یا چه میدونم دست به زن داری البته که از این جرئتا نداری ولی وانمود میکنیم.. یا الکلی دائم المست هستی یا مثلا…
وسط حرفم پرید
_استپ… یعنی در هر صورت من باید آدم بده باشم؟
_پس چی من بد باشم؟ میاد بهم؟
چپ چپ نگام کرد و گفت
_من نمی‌خوام برگردم آمریکا اما این وضعم نمیتونم تحمل کنم ما دو تا آدم بالغیم مگه میشه کسی به جای ما تصمیم بگیره.
سکوت کردم. ادامه داد
_هیچ کدوم از این کارایی که گفتی رو نمی‌کنیم.
کنجکاو پرسیدم
_پس چی کار می‌کنیم؟
با خونسردی گفت
_ازدواج میکنیم.

* * * * *
عمه با عصبانیت گفت
_نمیشه… اصلا نمیشه من چنین اجازه ای نمیدم.
بابام اخم کرد و گفت
_اونی که باید اجازه نده منم خواهر نه تو اما این گندی که پسرت بالا آورده…
_از کجا معلوم دختر خودت گند بالا نیاورده؟احترامت واجب داداش اما پسر من بی اجازه دست به سمت دختر کسی دراز نمیکنه.
خون بابام جوش اومد و داد زد
_این یعنی چی؟یعنی دختر من… نذار دهنم وا بشه ناهید.
_خیله خوب باشه. اما این ازدواج چیه انداختین وسط؟خوب پول ترمیم بکارتش و می‌دادیم تموم میشد میرفت پی کارش…من نمی‌فهمم شما توی کدوم قرن موندين.
سرم پایین افتادم آرمان وارد بحث شد و گفت
_مامان… مراقب باش چی داری میگی. سوگل پاک ترین دختریه که من تا حالا دیدم. خوشم نمیاد این حرفا رو بهش بزنی.
_اخه پسرم تو چرا نمیفهمی من صلاح تو میخوام؟ البته که من سوگلو دوست دارم بچه ی داداشمه اما فکر نمیکنی با خانواده ی عموت یه قول و قراری گذاشتیم؟
_شما قول و قرار گذاشتی نه من…
بابام با تاسف گفت
_دستت درد نکنه ناهید. چون اونا پولشون از پارو بالا میره یعنی از ما بهترونن آره؟
آرمان بلند شد و گفت
_من دیگه تحمل این توهینا رو ندارم. از تون گذشته باید برم بیمارستان… تو هم جمع کن برو مامان بیشتر از این آبرو ریزی نکن.
چونه م لرزید… اگه شرایطم این نبود میدونستم الان چه جوابی بهشون بدم
انگار آرمان حالمو درک کرد که دست زیر بازوم انداخت و بلندم کرد.
سرشو کنار گوشم گرفت و آروم گفت
_سر تو بالا بگیر سوگل!
نگاهش کردم که لبخندی زد و گفت
_خوبه…حالا با همین سر بالا گرفته با من میای بریم باشه؟
سر تکون دادم. دستمو گرفت و زیر سنگینی نگاه پر از حرص عمه دنبال خودش کشوند.
سوار ماشین که شدیم طاقت نیاوردم و گفتم
_میخواستی با دختر عموت ازدواج کنی؟
خندید و گفت
_نه…معلومه که نه…درسته خیلی پولدارن اما من از دخترش خوشم نمیاد.
با تردید گفتم
_عمه خیلی ناراحت شد. نمیشه بهش بگی همه چی الکیه؟
داشت ماشین و روشن می‌کرد اما پشیمون شد. نگاهم کرد و معنادار گفت
_مگه الکیه؟
سرمو پایین انداختم که گفت
_به حرفای دیروزم فکر کردی؟

یک دیدگاه

  1. ممنون از رمانای خوبتون………..ببخشید……من و دوستم میخواستیم یه سایت پیدا کنیم تا رمانمونو توش بزاریم…….با چند تا سایتم صحبت کردیم ولی نشده چون گفتن سنتون کمه و ممکنه رماناتون خوب نباشه……میخواستم ببینم برای شما مقدوره که رمان منو دوستم و تو سایتتون بزارین یانه…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.