خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رمان تدریس عاشقانه پارت۱

رمان تدریس عاشقانه

زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید

دستم و زیر چونم زدم و با لذت به استاد ترم جدید نگاه کردم.
پری سقلمه ای به پهلوم زد و گفت
_مثل اینکه حسابی چشم تو گرفته ها…لابد الان داری خیالبافی می کنی.بین این همه کشته مرده تو شانسی نداری رفیق!
آهی از سر لذت کشیدم و گفتم
_یه حسی بهم میگه این دیگه نیمه ی گمشدمه.
خندید و گفت
_تو هر روز راجع همه همین حسو داری من که میگم کمتر دنبال نیمه ی گمشدت بگرد.میگم نکنه نیمه ی گمشدت همون فامیل از فرنگ برگشته تون باشه هان؟
با انزجار صورتم و جمع کردم و گفتم
_خدا نکنه! اه اه… تو نمی‌دونی مامانش…
حرفم با صدای محکم استاد قطع شد
_اگه بحث تون واجب تر از درسه تشریف ببرید بیرون.
آب دهنم و قورت دادم و گفتم
_واجب تر که هست استاد. اما ما همینجا راحتیم.
همه خندیدن. از اینکه ضایعه ش کردم حرصش گرفت. سر ماژیک رو بست و گفت
_بفرمایید…هر چی تا اینجا تدریس کردم و کنفرانس بدید.
در حالی که محو صورت مردونه ش شده بودم مسخ شده گفتم
_عشق…
باز همه خندیدن. یه تای ابروش بالا پرید و گفت
_تدریس عاشقانه نکردم من خانوم….تشریف بیارید کنفرانس درس و بدید.
چه قدر احمق بود. نمی‌فهمید من حواسم به درس نه فقط به قد و بالای خود تازه واردش بوده؟
بلند شدم و کوله مو برداشتم گفتم
_من هیچی نفهمیدم چون حواسم به کلاس نبود. الانم با اجازه میخوام برم.
صورت مردونه ش قرمز شد و گفت
_پس بیخیال این واحد بشید چون دیگه حق حضور توی کلاس منو ندارید
زیر لب گفتم
_بهتر مرتیکه ی عقده ای…
چند نفر دورم صدامو شنیدن و ریز خندیدن. آقای استاد هم اخماش شدیدتر شد.
زیر نگاه سنگین همه از کلاس بیرون رفتم!ما رو بگو یه ساعت راجع کی خیالبافی میکردیم. بمیرم بهتره تا اینکه نیمه ی گمشدم تو باشی

* * * *
کلید انداختم و وارد شدم.با حسرت نگاهی به طبقه ی پایین خونه مون انداختم. تا قبل از اینکه پسر از فرنگ برگشته‌ی عمه بیاد این طبقه تمام و کمال مال من بود حالا حتی تختمم تصاحب پسر عوضیش شده بود.
با خستگی مقنعه‌مو در آوردم. آخ چی میشد اگه روی تخت خودم میخوابیدم؟
اون طوری که آمار داشتم پسر تحفه ی عمه اکثر شبا نمیاد.یا اگرم بیاد آخر وقت بیاد.
با وسوسه ی شیطانی که شدم در طبقه ی پایین و باز کردم و رفتم داخل…
خونه ی عزیزم نمیدونی دلم چه قدر برات تنگ شده بود.
کولر و روشن کردم و به عادت همیشه لباسام و از تنم کندم و پریدم روی تخت و ملافه رو روی خودم کشیدم و از اونجایی که توی فامیل به خرس قطبی معروف بودم بیخیال غم دنیا چشمامو بستم

* * *
با حس تکون خوردن تنم غرق خواب گفتم
_هممم
صدای مردونه ی غریبه ای رو نزدیک به خودم شنیدم
_اگه دلتون ميخواد بیدار شید.
چشمام گرد شد و مثل برق نشستم.با دیدن یه مرد غریبه با بالاتنه‌ی برهنه ی خیس چشمامو بستم و گفتم
_کافری تو… حجاب تو رعایت کن
صدای حیرت زده‌ی مردونه ش توی گوشم پیچید
_تو اینجا چیکار میکنی؟
چشمامو باز کردم. اما به جای اون چشمم به سر و وضع خودم افتاد و خشکم زد.
کم کم فهمیدم اوضاع از چه قراره چشمامو بستم و دهنمو باز کردمو جیغ بنفشی کشیدم که خیلی سریع دستشو روی دهنم گذاشت و هلم داد روی تخت و خودشم به سمتم خم شد.
آب روی موهاش روی صورتم ریخت. چشمامو گرد شده بهش انداختم.صورتش یه سانت با صورتم فاصله داشت. چه قدر هم آشنا بود قیافش…
در حالی که زل زده بود به چشمام گفت
_دستم و از روی دهنت برمیدارم اما جیغ نزن باشه؟
سر تکون دادم.دستشو از روی دهنم برداشت… خواستم حرفی بزنم که با صدای عصبی بابام رنگ از رخم پرید
_شما دو تا چه غلطی دارید می کنید؟
با شنیدن صدای خشمگین بابام برق گرفته از روم بلند شد…

تا بخوام حرفی بزنم بابام به سمتش رفت و مشت محکمی توی صورتش زد. جیغ زدم و گفتم
_بابا چی کار کردی؟
بهم نگاه کرد. به سمتم اومد و موهامو کشید و بلندم کرد داد زد
_دختره ی بی حیای بی آبرو می کشمت…
بابام دستشو بالا برد تا توی صورتم بکوبه که آرمان پسر عمه‌ای که تا حالا سعادت زیارتش و نداشتم پرید جلوم و گفت
_دایی جان دارید اشتباه میکنید بذارید من براتون توضیح بدم.
تند به مانتوم چنگ زدم و تنم کردم صدای عربده ی بابام تنمو لرزوند
_مرتیکه چیو میخوای توضیح بدی؟دیدم همه چیو دیگه…خدا میدونه از وقتی اینجایی چند بار دیگه از این خرابکاریا کردید.
با گریه گفتم
_بابا به خدا من اولین باره می‌بینمش..
بابام که انگار دیوونه شده بود خواست باز به سمتم حمله کنه که آرمان با اون هیکل گنده‌ش پرید جلو و گفت
_دایی جان آروم باشید من براتون توضیح بدم.
_چیو توضیح بدی هان؟بی آبرو کردی دخترمو… من در خونمو برات باز کردم تو با دخترم…
با گریه گفتم
_بابا ما کاری نکردیم.
پشتشو کرد و گفت
_برو بالا تا روی سگم بالا نیومده.
آرمان برگشت و نگاهم کرد.با دیدنش جرقه ای توی ذهنم خورد.خودش بود… مطمئنم امروز توی دانشگاه دیدمش…همون استاد تازه وارد.
دهنم باز موند.سرشو نزدیکم آورد و گفت
_برو بالا من حلش میکنم.
آب دهنمو قورت دادم و بی حرف و ترسون رفتم بالا…

* * * *
در حیاط و باز کردم و رفتم بیرون. با لبهایی آویزون دستامو توی جیبم کردم و راه افتادم.
هنوز از فکر دیشب تنم می لرزید. می‌دونم بابا حتی حرفای آرمانم باور نکرد. چون وقتی اومد بالا از عصبانیتش کم نشده بود و وقتی بهش گفتم بابا گفت من دیگه بابای تو نیستم.
با صدای بوق کوتاهی سرمو برگردوندم و با دیدن آرمان اخمام در هم رفت.عینکشو از چشمش برداشت و گفت
_سوار شو.
دست به کمر زدمو گفتم
_که چی؟یه آبروریزی دیگه بالا بیاد؟
با اخم وحشتناکی گفت
_اونی که باید شاکی باشه منم که با اون وضع توی تختم خوابیده بودی نه تو… سوار شو!
ابرو بالا انداختم و گفتم
_تختت؟اون جا مال من بود. مگه این تهران خونه نداره که تو چتر تو پهن کردی خونه ی ما؟
سری با تاسف تکون داد. عینکشو دوباره زد و گفت
_میخواستم رو حساب فامیلی بذارم برگردی سر کلاس اما حالا که فکر میکنم یه دانشجوی زشت و چاق با هشت متر زبون سر کلاسم نباشه پرستیژم بهتره.با اتوبوس خوش بگذره.
حرفش و زد و زیر نگاه بهت زدم گازش و گرفت و صدای داد از سر خشم و حرصم و نشنید.

* * * *
پشت در کلاس روی زمین نشستم.همه با تعجب نگاه میکردن… به جهنم. انقدر نگاه کنن تا چشمشون در بیاد….
آرمان کیف به دست به این سمت میومد و داشت با دو تا دانشجو حرف میزد. با دیدن من حرف زدن یادش رفت و یه تای ابروش بالا پرید.
یه چیزی به اون دو تا گفت که دمشون و گذاشتن روی کولشون و رفتن.به این سمت اومد با تمسخر گفت
_مشکلی پیش اومده خانم رضایی؟
پشت چشمی نازک کردمو گفتم
_یه تازه به دانشگاه رسیده از کلاس انداختتم بیرون.
جنبه ی شوخیم نداشت. اخم کرد و گفت
_دانشجویی که حدشو ندونه حقش اینه که بیرون کلاس بشینه.
حرصی بلند شدم و گفتم
_خوبه یه هفته هم نمیشه استاد شدی و این طوری جو گرفتت.
پوزخندی زد.نزدیکم اومد و آروم گفت
_من چهار سال توی آمریکا تدریس میکردم خانوم کوچولو.آدم نباید انقدرم راجع پسر عمش بدونه؟
با اینکه ضایع شده بودم اما از رو نرفتم
_آخه مهم نبودی که بخوام راجع بهت تحقیق کنم.
اخم بین ابروهاش نشست و گفت
_اما من آوازه ی خرابکاری‌هات همش به گوشم می‌رسید دختر دایی.
رنگم پرید. تا خواستم حرف بزنم گفت
_برو سر کلاس. ردیف اولم میشینی.یه کلمه حرفم نشنوم ازت.
قیافه ی مظلومی به خودم گرفتم و وارد کلاس شدم اما کور خونده بود.
من و ردیف اول؟عمرا…
آخرین ردیف کنار رفیقای اراذلم نشستم و به چشم غره ای که آرمان بهم رفت بی اعتنایی کردم.
من حال تو رو میگیرم استاد تازه وارد. به خاطر تو خونه مو از دست دادم،آبروم توی کلاس رفت…بابام باهام قهر کرد.کلی اشک ریختم.تازه اگه بخوام دفتر قدیمی رو باز کنم کلی از مادرت حرف شنیدم… فکر کردی انتقام اینا رو نمیگیرم ازت؟می‌گیرم… بدم می‌گیرم.

یه کاغذ کوچولو و تف زدم و توی لوله ی خودکار فرو بردم.
بین دو لبم گذاشتم و پشت گردن آرمان و نشونه گرفتم و… شلیک!
دستشو روی گردنش گذاشت و برگشت!طفلی حتی نفهمید از کجا خورد.
ریز خندیدم و برای دومین بار کارم و تکرار کردم. این باز دقیق پشت گردنش خورد و افتاد توی یقه ش.
با حرص برگشت و چشمش که به خنده ی من افتاد فهمید این آتیشا از گور من بلند میشه. بر خلاف تصورم هیچی نگفت ولی جوری نگاهم کرد که دستو پامو جمع کردم.
پری کنار گوشم گفت
_توی ذهنش قبرتو کند.
زیر لبی گفتم
_خودش تو اون قبر بخوابه ایشالا…
خندید و گفت
_میدونی چی شده؟
من که دلم لک میزد برای یه اتفاق گفتم
_نه چی شده؟
_شیدا رو میشناسی؟سال اولی پزشکی نامه نوشته برای استاد تازه وارد که من با یه نگاه عاشق شدمو دارم میمیرمو از این حرفا… استادم بدون اینکه لای نامه رو باز کنه شیدا رو وادار کرده توی جمع جلوی همه نامه رو بخونه.
پقی زدم زیر خنده که گفت
_همه اونجا همین طوری میخندیدن ولی خوب کاری کرد.دخترای ندید بدید همه کچل‌ش کردن.
با انزجار گفتم
_حالا انگار چه مالیم هست.
چپ چپ نگام کرد و گفت
_دیگه وقتی دستت به گوشت نمیرسه نگو پیف پیف بود میده کک از مدلای ایتالیایی نداره.
نگاهم سمت آرمان کشیده شد. واقعا هم از مدلای ایتالیایی کم نداشت
* * * *
سوار ماشینش شده بود که تند دویدم سمتش و سوار شدم.
متعجب نگاهم کرد و گفت
_راحتی؟
صاف نشستم و گفتم
_آره منو برسون خونه.
ماشین و روشن کرد و گفت
_می رسونمت دم ایستگاه اتوبوس با دوست دخترم قرار دارم.
اخم کردم و گفتم
_کافری تو؟اینجا حرامه این کارا حرام..
ابرو بالا انداخت و گفت
_یعنی دیروزم وقتی توی یقه تو دید زدم کار حرام انجام دادم؟
با کوله م توی سرش کوبیدم که دادش بلند شد
_مشکل روحی داری نه؟
با حرص گفتم
_به چه حقی نگاه کردی؟
اخمو و تلخ گفت
_کدوم پسری و دیدی بیوفته روی یه دختر اونم با اون وضع اونم توی تخت و دید نزنه؟دوما با اون وضع نیازی به دید زدن نبود همه چیزت توی چشم میرفت.
دیگه داشت گریه م می گرفت. عجب غلطی کردم سوار ماشین این شدم.
با جدیت ادامه داد
_درضمن با خیال راحت روی تختت بخواب من از امشب هتل میمونم.
متعجب گفتم
_چی؟ میخوای در بری؟ جواب بابامو چی بدم پس؟
شونه بالا انداخت و گفت
_فرار نمیکنم هستم. هر چی هم لازم بود به دایی جان گفتم.
لب و لوچه م آویزون شد. کنار ایستگاه نگه داشت و گفت
_پیاده شو… تولد دوست دخترمه… دیر میرسم.
دست به سینه زدم و گفتم
_لابد کادوی چند میلیونی گرفتی؟
گیج گفت
_یعنی چی؟
خندیدم و گفتم
_یعنی دخترای ایران فقط پی تیغ زدن پسران…ساده نشی… اصلا منم میام.منم ببر… مگه دختر داییت نیستم؟تازه حق دانشجویی هم دارم به گردنت.
با تردید نگاهم کرد که گفتم
_شیطنت نمیکنم،قول!

* * * *
با خشونت پاشو روی ترمز گذاشت و گفت
_پیاده شو!
قیافه ی مظلومی به خودم گرفتم و گفتم
_میگم یه وقت کار امروزمو سر امتحانام تلافی نکنی گناه دارم.
در حالی که از عصبانیت رنگ عوض کرده بود گفت
_آبرو نذاشتی واسم سوگل اون چه کاری بود کردی؟
حق به جانب گفتم
_خوب کردم خیر سرت استادی نمیفهمی دختره فقط میخواست تیغ بزنتت تو هم که رفتی واسش طلا خریدی.خوب معلومه من اجازه نمیدم اون پلاک بی زبون و بدی بهش.
نفسش و فوت کرد و گفت
_اون واسه من پولی نبود.
با پرویی گفتم
_اوکی بدش به من!
ابرو بالا انداخت و گفت
_چیزی که واسه دوست دخترم خریدم بدمش به تو؟
با شیطنت گفتم
_دوست دختر سابقت.
اخماش در هم رفت. درو باز کردم و خواستم پیاده بشم که مچ دستم و گرفت.
برگشتم و نگاهش کردم که با من و من گفت
_من توی ایران خیلی تنهام!
_اوخی عزیزم.
گفت
_حالا که اینو پروندی خودتم واسم یکی دیگه پیدا میکنی.
چشمام گرد شد و گفتم
_به من چه مگه من بنگاه دوست یابی دارم؟بعدم من همه ی دوستام توی دانشگاهن میخوای با دانشجوهات آشنات کنم؟ ببین پری هست،زهرا هست، آنا هست…
وسط حرفم پرید:
_خودت چی؟
ابرو بالا انداختم
_من چی؟
با لحن خاصی پرسید
_دوست پسر داری؟یعنی منظورم همون پسره که آوازه ش همه جا پیچیده بود همون…
وسط حرفش پریدم و مثل سنگ سرد و یخ گفتم
_نه!
دستگیره رو باز کردم و خواستم پیاده بشم که بازم مچ دستمو گرفت.
نگاهش کردم که گفت
_مرسی!
متعجب گفتم
_واسه چی؟
با تک خنده ای گفت
_واسه اینکه امروز رابطه مو با اون دختر بهم زدی! هر چند بد دلشو شکوندی اما… حق با تو بود.
نیشم شل شد و گفتم
_چاکریم!
گیج گفت
_یعنی چی؟
خندیدم و گفتم
_زیاد درگیر نشو پسر عمه خداحافظ!
پیاده شدم و کلیدمو از توی کیفم برداشتم.درو باز کردم و رفتم داخل….
صدای داد و بیداد از طبقه ی بالا میومد پناه بر خدا یعنی چی شده؟

پشت در صدای عصبی بابامو تشخیص دادم
_آقاجون دارم بهت میگم رفتم طبقه ی پایین پسره ی جلمبور دخترمو از راه به در کرده. تو نمی‌دونی من تو چه وضعی دیدمشون
دستمو روی دهنم گذاشتم، فاتحم خوندست. به بابابزرگ گفت…بار آخر دختر عموی بزرگم و توی خیابون با یه پسر دیده بودن به دو هفته نکشید بابابزرگ وادارش کرد بشینه سر سفره ی عقد حالا هم…
صدای زمخت بابابزرگ رو تشخیص دادم
_دختر تو ببر برای معاینه…اگه بکارت نداشت من حساب جفتشون و می رسم.
حس کردم زمین زیر پام خالی شد.داشتم سقوط میکردم که دستمو به دیوار گرفتم… خدایا خودت به دادم برس!
بابام متعجب گفت
_یعنی چی آقاجون؟ دخترمو بردارم ببرم معاینه؟
دیگه نموندم که بشنوم، با دو پای اضافه راه اومده رو برگشتم و از خونه زدم بیرون…
بدبخت شدی سوگل، اگر ببرنت معاینه بدبخت ترم میشی!

* * * * *
هوا کم کم داشت تاریک میشد. بابام بیست و یک بار زنگ زده بود اما جواب ندادم.
نه جرئت خونه رفتن داشتم و نه جایی برای رفتن… کارتون خواب نشده بودیم که اونم به لطف ورود آرمان شدیم. یادم باشه اینم به لیستم اضافه کنم تا انتقام شو بگیرم.
دو روز دیده بودمشو توی این دو روز دویست تا بلا سرم نازل شد.
گوشیم توی دستم لرزید.سومین بار بود که این شماره ی ناشناس زنگ میزد. بی حوصله ریجکت کردم و خواستم گوشیو خاموش کنم که پیامکی روی گوشیم اومد
_آرمانم!
ابروهام بالا پرید و همون لحظه گوشی دوباره زنگ خورد. این بار جواب دادم و تمام دق و دلیمو سرش خالی کردم
_ها؟چی می‌خوای؟
صدای کلافش توی گوشم پیچید
_کجایی تو؟
_به تو چه؟
عصبی گفت
_ببین من حوصله ی کل کل با تو رو ندارم. دایی اومده یقه ی منو گرفته و سراغتو ازم میگیره بگو کجایی!
لب گزیدم و گفتم
_خیلی ناراحت بود؟
کلافه گفت
_فقط آدرس بده.
نفسمو فوت کردم و آدرس پارکو دادم. بدون حرف تماسو قطع کرد.
انگار نزدیک بود چون به ده دقیقه نکشید که سر و کلش پیدا شد.

زمان پارت گذاری رمان تدریس عاشقانه هر سه روز یک پارت جدید از انتشار آخرین پارت منتشر شده در سایت مستر رمان

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان تدریس عاشقانه وارد شوید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.