خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

آخرین مطالب

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۸۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید با نفس نفس نگاه لرزونش رو توی صورتم چرخوند و یکدفعه خودش رو توی آغوشم انداخت و هق هق گریه هاش بودن که بالا گرفت درست شبیه دختربچه ها توی آغوشم جمع شده بود و میلرزید ، میدونستم خوابش بی ربط به اتفاقایی که امروز براش افتادن …

توضیحات بیشتر »

رمان جگوار پارت ۹

جهت مشاهده پارتهای منتشر شده رمان جگوار به ترتیب از اینجا وارد شوید چاوش کلمات آخر را با احساس تر زمزمه کرد به محض تمام شدن آهنگ بی توجه به چهره ی جدی شان سوت بلندی زدم با محبت خندید و با بنیامین و دوستانش دست داد کسی به در بالا تقه زد لایو را قطع کردم و رو به رضا …

توضیحات بیشتر »

رمان استاد و دانشجوی شیطون پارت ۶۴

جهت دسترسی آسان به پارت های منتشر شده از این رمان وارد شوید خندیدم رو بشقاب رو ازش گرفتم، رو صندلی نشستم و بشقاب رو روی میز ناهار خوری گذاشتم درحالی که کمی از برنج و قورمه سبزی رو تو قاشق می‌ریختم گفتم: _ولی خجالت کشیدیا… خندید و روبه روم نشست: _چی؟ از تو؟؟ از تو خجالت بکشم؟ هه فکر کردی. …

توضیحات بیشتر »

رمان دلربا پارت ۷۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان دلربا وارد شوید _تنها امید من به شماس بابا…لطفا هر کاری می تونی انجام بده. _نگران نباش! همه چیز درست میشه. _می ترسم دیر اقدام کنیم و سورن یه بلایی سرش بیاره. نفس عمیقی کشید و عاقل اندر سفیه بهم چشم دوخت. _اون اگه می خواست بلایی سره اشکان بیاره تو عمارت خودش …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۰۵

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید ” آراد “ نمیخواستم وسط مراسم به حرف مهسا گوش بدم و جلوی این همه چشم توی اتاق باهاش تنها باشم ولی وقتی اونطوری اصرار کرد حس بدی توی دلم افتاد حسی که باعث شد باهاش همراه بشم ، ولی وقتی توی اتاق اون حرفا رو بهم زد …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۸۳

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید به سمتم اومد و عصبی گفت : _آره خودت رو ببین !! اینقدر امروز ترسیده بودم که نمیخواستم هیچ چیزی که مربوط به نیماست رو ببینم و باهاش برخوردی داشته باشم با ترس خودمو روی تخت عقب کشیدم و لرزون نالیدم : _نه نه نمیخوام ببینم چون …

توضیحات بیشتر »

رمان جگوار پارت ۸

جهت مشاهده پارتهای منتشر شده رمان جگوار به ترتیب از اینجا وارد شوید _ خوشبخت شو ! کاش بغضم اجازه می داد تا فریاد بزنم از کدام خوشبختی صحبت می کنید؟ خواهرم را کشتید ، مرا در چهارده سالگی سرسفره عقد مردی هم سن پدرم نشاندید و من روز بعد به اجبار به مردی بله گفتم که می دانم از سر …

توضیحات بیشتر »

رمان عشق ممنوعه استاد پارت ۱۰۴

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق ممنوعه استاد وارد شوید _یه لحظه میای بریم اتاقت یه کار مهم باهات دارم این دیگه چقدر پررو تشریف داره که جلوی من باز سعی داره به آراد بچسبه ، دستم از زور حرص و خشم مشت شد با دست آزادم بازوی آراد چنگ زدم که توجه اش به سمتم جلب شد …

توضیحات بیشتر »

فصل دوم رمان دانشجوی شیطون بلا پارت ۸۲

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از فصل دوم دانشجوی شیطون بلا از اینجا وارد شوید با اینکه هنوز دلم آروم و قرار نداشت ولی سری به نشونه تایید حرفاش تکونی دادم و سعی کردم روی مبل بشینم که خم شد و با یه حرکت به آغوشم کشید چشمامو بستم سرمو به سینه اش تکیه دادم و تا رسیدن به ماشین حاضر نبودم …

توضیحات بیشتر »

رمان جگوار پارت ۷

جهت مشاهده پارتهای منتشر شده رمان جگوار به ترتیب از اینجا وارد شوید با صدای جیغ پر دردم امیروالا به این سمت برگشت و لحظه ای بعد دیوارهای خانه از شدت فریادش به لرزه در آمد : _ دستت و بنداز بی شرف به هر سختی بود از میان دست های اکتای فرار کرد و پا برهنه از روی شیشه ها …

توضیحات بیشتر »